گروه خودروسازی سایپا در دو دوره زمانی «سال ۱۳۹۸» و «سه ماه نخست ۱۴۰۰» توانسته رتبه اول تولید خودرو در کشور را به اسم خود ثبت کند؛سایپا در سال گذشته با وجود شرایط کرونایی ۲۲۸ درصد افزایش تولید روزانه داشته و تولید روزانه را از ۷۰۰ دستگاه به حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو رسانده است.

گروه خودروسازی سایپا در سال ۹۹ توانست ۹۳ درصد از برنامه تولید خود را محقق کند و با تولید ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو، رشد 1.5 درصدی در تولید خودرو داشته باشد. این در شرایطی است که سال ۹۸ میزان تولید خودرو در سایپا ۴۱۵ هزار دستگاه بود.

لازم به یادآوری است که سال گذشته به جهت خروج پراید از خط تولید و کاهش ۵۷ درصدی تولید محصولات CKD سهم محصولات سایپا در بازار به حدود ۴۳ درصد رسیده بود که با تنوع و توسعه محصول و افزایش تولید، سهم محصولات سایپا در بازار به سرعت در حال افزایش است.

یکی دیگر از دستاوردهای مهم سایپا در سال گذشته آغاز تولید ۳ محصول جدید داخلی در یکسال برای اولین بار در کشور بود. این موضوع در شرایطی که کشور با ظالمانه ترین تحریم ها و شیوع ویروس کرونا روبرو است در نوع خود تحسین برانگیز است.

افزایش ۱۰۰ درصدی تولید در کمتر از ۳ ماه برای اولین بار در کشور هم از دیگر موضوعاتی است که گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته داشته است، این اتفاق سبب شد ظرفیت از دست رفته ناشی از خروج پراید جبران شود.

گروه خودروسازی سایپا با اجرای دقیق برنامه های توسعه ای خود با هدف تکمیل ظرفیت گروه، آرامش بازار، توزیع مناسب خودرو و جلوگیری از فعالیت دلالان در بازار، تیراژ محصولات جدید این مجموعه را ۵۸ درصد افزایش داده است و همچنین موفق شده ۲۰۰ درصد افزایش تولید محصولات خانواده ساینا، کوییک و تیبا را داشته باشد.

بر اساس این گزارش و بررسی دقیق تر کارنامه کاری گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته رکورد تولید محصولات تجاری (با تولید ۶۳ هزار دستگاه) پس از ۹ سال شکسته شد و در این میان به میزان ۶۳ درصد افزایش تولید قوای محرکه ثبت شده است.

33 پاسخ به “سایپا، رتبه اول تولید خودرو در کشور

 1. Here’s How TOP 1% Of Marketers Make Profits

  Hey,

  Did you know… that Online Learning is the quickest growing market in the education industry with a whopping 900% growth rate since 2000?

  You’ve already left a lot of money on the table (and are leaving even more with each passing day) if you haven’t tapped into this market.

  Click here to see how the TOP MARKETERS are doing it. https://bit.ly/Generate_Income

 2. my brother and I are elated to have found your website, it’s exactly what my friends from work and I were looking in search of. The detailed information here on the website is with out a doubt supportive and will benefit my relatives several times a week one of kind information. It shows that everyone on the forum has a lot of knowledge about the things I am interested in and categories of topics and info like wise can be seen. Typically I’m not on the internet often but when my wife and I get a break Im totally putting together this kind of information and things closely just like it. we will come back. If anyone needed major helpful services like:[url=https://sunflowerhomeoffers.com/]144 n oliver near haysville Kansas 67060[/url] and [url=https://www.phoenixseo-az.com/]off page optimization in Scottsdale Az[/url] I like to give free information

 3. my brother and I are excited to have clicked on your blog, it is really what my church friends have been dreaming for. The details here on the great website is with out a doubt needed and will offer me quite a bit productive help. It shows that everone here gains a lot of specific details about the things I am interested in and other pages and info definitely are evident. Typically I’m not perusing Google all of the time so when my kids and I get a break Im all the way into avidly hunting archives of information and things likewise similar. Take care. If you know anyone that needed some site work like:[url=https://sunflowerhomeoffers.com/]who buys flooded homes near me El Dorado Kansas 67042[/url] also [url=https://www.phoenixseo-az.com/]b2b internet marketing agency in Scottsdale AZ[/url] I have a wealth of information

 4. ¿Cuándo hacer un reset de una impresora? Se debe resetear una impresora cuando recibimos ciertos mensajes de error, si bien lo primero que pasa por la cabeza es que nuestros cartuchos ya no sirven o que algo está dañado. Por ello, muchos usuarios tienden a deshacerse de su impresora o a sustituirla por una nueva. Sin embargo, esta seria su última opción, cuando nos llega un aviso de este tipo; lo primero debemos tomarnos el tiempo para reiniciar la impresora y saber si los errores son ciertos.

 5. my friends and I have been dreaming about lately. This kind of details on the site is excellent and appreciated and will assist my friends at work in our studies a bunch. It appears as if this team acquired a large amount of info about interesting topics and the other links and types of info definitely show it. I am not browsing websites all of the time although when I get a break I am usually avidly searching for this type of factual information and stuff closely related to it. When you get a chance, check out at my site: south shore home buyers near Jonesboro Georgia 30236

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.